หน้าที่ ๑ :
 

ี่                 จังหวัดสมุทรสงคราม  แต่เดิมเรียกเมืองแม่กลอง การตั้งถิ่นฐานบริเวณปากแม่น้ำแห่งนี้ สันนิษฐานว่าคนกลุ่ม
แรกเป็นชาวแม่กลอง (เดิม)จากจังหวัดอุทัยธานี อพยพลงมาตั้งถิ่นฐานในถิ่นนี้ เป็นชาวแม่น้ำ เคยอยู่ริมแม่น้ำกำแพงเพชร
มาก่อน เรียกหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นใหม่ตามชื่อหมู่บ้านเดิมว่า "บ้านแม่กลอง" ที่มาของชื่อบ้านแม่กลองยังมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมา
ว่าด้วยเรื่องกลองใหญ่ ที่วัดใหญ่ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ โดยมีนัยอยู่สองทาง คือ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุล
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลวงศรีสวัสดิ์ (ชื่น เทพสุวรรณ)  นายอำเภอเมืองศรีสุวรรณ จังหวัดกาญจนบุรี ย้ายมาเป็นนายอำเภอ
แม่กลองได้นำซุงต้นใหญ่ที่ได้มาจากจังหวัดกาญจนบุรีมาขุดทำกลองใบใหญ่ขึ้นมาใบหนึ่งขึงด้วยหนังวัว เมื่อสร้างเสร็จ
แล้วได้นำมาถวายที่วัดใหญ่ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯทางราชการจึงทำตราจังหวัดเป็นรูปกลองลอยน้ำสองฝากฝั่งเป็น
เป็นต้นมะพร้าว อันเป็นสัญลักษณ์อาชีพหลักของจังหวัด  ส่วนอีกนัยหนึ่งเป็นนิยามชาวบ้านเล่าขานต่อกันมาว่า มีกลองใบ
ใหญ่ ลอยมาติดที่หน้าวัดใหญ่ ชาวบ้านช่วยกันเก็บไว้ที่วัด กลองดังกล่าวยังปรากฏถึงปัจจุบัน และเนื่องจากกลองใบนี้เป็น
กลองที่มีขนาดใหญ่มาก จึงเรียกว่า แม่กลอง

   
                 จังหวัดสมุทรสงครามตั้งอยู่ในภาคกลางค่อนล่างลงมาทางใต้ตามแนวชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย
พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มน้ำและที่ราบชายฝั่งทะเลบริเวณปากน้ำแม่กลอง มีพื้นที่ประมาณ ๔๑๗ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
๔๖๑,๐๐๐ ไร่ แบ่งออกเป็นสามอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภออัมพวา อำเภอบางคนที มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

                  ทิศเหนือ        ติดต่อกับจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีคลองมะโนรา และลำรางห้าตำรึง ในเขต
                                       อำเภอบางคนที และอำเภอเมืองฯ
                  ทิศตะวันออก ติดต่อกับสมุทรสาคร โดยมีคลองพรมแดนเป็นตัวแบ่งเขตในอำเภอเมืองฯ
                  ทิศใต้            ติดต่อกับอ่าวไทย ตรงปากแม่น้ำแม่กลอง และจังหวัดเพชรบุรี
                  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดราชบุรี โดยมีลำคลองวัดประดู่เป็นแนวแบ่งเขตในเขตอัมพวา

                  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่ตามแนวเหนือ -ใต้ ผ่าน
อำเภอบางคนที อำเภออัมพวา แล้วไหลลงสู่อ่าวไทยที่ปากแม่น้ำในเขตอำเภอเมือง บริเวณพื้นที่ชายทะเลมีความยาวประมาณ
๒๓ กิโลเมตร พื้นที่เกือบทั้งหมดของจังหวัดเป็นที่ราบชายฝั่งมีความลาดเอียงไปทางชายฝั่งทะเล ไม่มีภูเขาและเกาะมีคลอง
ธรรมชาติและคลองขุด เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายทั่วพื้นที่มากกว่า ๓๐๐ สาย คลองเหล่านี้ช่วยระบายน้ำระหว่างพื้นที่ส่วนบน
กับฝั่งทะเล ในแต่ละวันจะมีน้ำขึ้นน้ำลงที่อ่าวไทยเกิดน้ำทะเลหนุนเข้ามาตามแม่น้ำแม่กลองและตามคูคลองต่างๆ ทำให้พื้นที่
ของจังหวัดมีความแตกต่างกันไป แบ่งออกได้เป็นสามเขต คือ
                   
                  เขตน้ำเค็ม     คือพื้นที่ตั้งแต่ริมทะเลเข้ามาในแผ่นดินประมาณ  ๓ กิโลเมตร   สภาพเป็นน้ำเค็มได้แก่พื้นที่ในเขต
                                       อำเภอเมือง   
                  เขตน้ำกร่อย   คือพื้นที่ถัดจากเขตน้ำเค็มเข้ามาประมาณ ๓ กิโลเมตร ได้แก่ในเขตอัมพวา และอำเภอเมืองฯ
                  เขตน้ำจืด       คือพื้นที่ถัดจากเขตน้ำกร่อย สภาพเป็นน้ำจืดสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภคได้แก่
                                       พื้นที่ในเขตอำเภออัมพวาตอนเหนือ และอำเภอบางคนทีทั้งหมด


                    ประชากร  โครงสร้างทางสังคมของจังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วย ผู้มีเชื้อชาติไทยเป็นส่วนใหญ่รองลง
เป็นชาวจีน และมอญส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธรองลงมานับถือศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม ชาวจังหวัดสมุทรสงคราม
มีสภาพความเป็นอยู่ที่สงบสุขร่มเย็นมาแต่โปราณ มีฐานะค่อนข้างดียึดมั่นในขนบประเพณีและศาสนา มีวัดวาอารามมากมาย
และหนาแน่น นอกจากนี้ ยังมีอารมณ์ศิลปินรักการดนตรี  มีนักดนตรีที่มีชื่อเสียงของไทยถือกำเหนิดในจังหวัดสมุทรสงคราม
อยู่หลายท่านด้วยกัน

                  การปกครอง  จังหวัดสมุทรสงครามแบ่งออกเป็น ๓  อำเภอ  ๓๖  ตำบล  ๒๘๔ หมู่บ้าน  แต่ละอำเภอมีประวัติ
ความเป็นมา ดังนี้

                  อำเภอเมือง อำเภอนี้มีการโยกย้ายสถานที่ ตลอดจนจนเปลี่ยนชื่อมาหลายชื่อ ตามข้อมูลในหนังสือสมุดราชบุรี และ
หนังสือราชการมีว่า ได้มีการตั้งชื่ออำเภอนี้เมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๐  ในชื่ออำเภอลมทวน  ตั้งอยู่ที่ปากคลองลัดจวน ต่อมาในปีถัดมา
ได้เปลี่นชื่อมาเป็นอำเภอเมืองสมุทรสงคราม และ ๓ ปีต่อมาทางราชการได้สร้างที่ว่าการอำเภอใหม่ริมแม่น้ำแม่กลองระหว่าง
ปากคลองแม่กลอง กับ คลองรัดจวนนับเป็นการสร้างที่ว่าการอำเภอเป็นครั้งแรก ก่อนหน้านั้นนายอำเภอใช้บ้านพักเป็นที่ว่าการ
อำเภอ และเรียกชื่อตามตำบลที่ตั้งบ้านนายอำเภอ เช่น บ้านนายอำเภอตั้งอยู่ที่บ้านปรก ก็เรียกว่า อำเภอบ้านปรก ต่อมาในปี พ.ศ.
๒๔๖๕ ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น " อำเภอแม่กลอง "   ต่อมาทางราชการเห็นว่าเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน และการบริหารราชการ
ประกอบกับวัตถุประสงค์เพื่อรักษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  จึงได้ประกาศเปลี่ยนชื่ออำเภอ  อันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด   โดย
กำหนดชื่อเป็นอำเภอเมืองของจังหวัดนั้นๆตามประกาศในพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนนามจังหวัดและอำเภอบางแห่ง พ.ศ.๒๔๘๑
ิอำเภอแม่กลอง จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น อำเภอเมืองสมุทรสงคราม


                
        มีต่อที่หน้า
         

 
 


Copyright : 2005 All Rights Reserved Web 800x600 PixelsText Size : Medium
web master by kamhang and friend